Төсөл хөтөлбөр боловсруулах аргачлал

АГУУЛГА

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

1.1 Төслийн суурь үзүүлэлтүүд

1.2 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн тухай

1.3 Төслийн тухай

1.3.1 Төслийн бүтээгдхүүний танилцуулга

1.3.2 Төслийн танилцуулга

1.4 Төслийн үндсэн зорилго, зорилтууд

1.4.1 Төслийн зорилго, зорилтууд

1.4.2 Төслийн ач холбогдол

ХОЁР. НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

2.1 Макро орчны шинжилгээ

2.1.1 Улс төрийн нөхцөл байдал, хууль эрхзүйн зохицуулалт

2.1.2 Хүн ам зүй, нийгэм соёлын хүчин зүйл

2.1.3 Эдийн засгийн хүчин зүйл

2.2 Микро орчны шинжилгээ

2.2.1 Өрсөлдөгчийн шинжилгээ

2.2.2 Хэрэглэгч, зах зээлийн шинжилгээ

2.2.3 SWOT шинжилгээ

ГУРАВ. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3.1 Бүтээгдэхүүний нэр , төрөл

3.2 Маркетингийн зорилго, зорилтот зах зээл

3.3 Идэвхжүүлэлт болон хувиарлалтын бодлого

ДӨРӨВ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

4.1 Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц

4.2 Компанийн ажиллах хүчний тооцоо

4.3 Цалингийн зардлын төлөвлөгөө

ТАВ. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

5.1 Үйлдвэрлэлийн процесс

5.2 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж

5.3 Шаардагдах материал түүхий эдийн зардлын тооцоо

5.4 Эрчим хүчний зардлын тооцоо

5.5 Тээврийн зардлын тооцоо

5.6 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардлын тооцоо

5.7 Хөдөлмөр хамгааллын зардлын тооцоо

5.8 Төслийн эдийн засгийн үр ашгийн үнэлгээ

ЗУРГАА. САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

6.1 Борлуулалтын төлөвлөгөө

6.2 Нийт зардлын тооцоолол

6.3 Зээлийн эргэн төлөлтийн тооцоо

НЭГ. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

1 дүгээр хүснэгт

1.1  Төслийн суурь үзүүлэлтүүд

o Төслийн нэр:

 

o Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ:

 

o Хөрөнгө оруулалтыг нөхөх хугацаа

 

o Төлөвлөж буй хүчин чадал:

 

o Төлөвлөж буй үйлдвэрлэлийн хэмжээ:

 

o Нэгжийн шууд өртөг:

 

o Нэгжид ноогдох нийт зардал:

 

o Дундаж үнэ:

 

o Орлогын хэмжээ:

 

o Төлөвлөж буй ашгийн хэмжээ:

 

 

....................................төслийг санаачлагч

Регистерийн дугаар:

Санхүүгийн чадавх:

Төслийн хамтрагчийн хөрөнгийн баталгаа:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 Төслийн тухай

1.3. 1 Төслийн бүтээгдэхүүний танилцуулга

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 

1.3.2 Төслийн танилцуулга

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4 Төслийн үндсэн зорилго, зорилтууд

1.4.1 Төслийн зорилго, зорилтууд

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

1.4.2 Төслийн ач холбогдол

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ХОЁР. НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ

 2.1 Макро орчны шинжилгээ

2.1.1 Улс төрийн нөхцөл байдал, хууль эрх зүйн зохицуулалт

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.1.2 Хүн ам зүй, нийгэм соёлын хүчин зүйл

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.1.3 Эдийн засгийн хүчин зүйл

Инфляци: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 

2.2 Микро орчны шинжилгээ

2.2.1 Өрсөлдөгчийн шинжилгээ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2.2 Хэрэглэгч, зах зээлийн шинжилгээ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2.3 SWOT шинжилгээ

Боломж:

Аюул:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Давуу тал:

Сул тал:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

 

ГУРАВ. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

3.1 Бүтээгдэхүүний нэр , төрөл

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2 Маркетингийн зорилго,зорилтот зах зээл

Маркетингийн зорилго:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Маркетингийн зорилтууд:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Зорилтот зах зээл:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.3 Идэвхижүүлэлт болон хувиарлалтын бодлого

      Идэвхижүүлэлт ба хувиарлалтын бодлого буюу үйлдвэрийн маркетингийн үйл ажиллагааны үндсэн цогц нь дараах давуу талууд болон онцлогт тулгуурлан хэрэгжинэ.

 Үүнд:

 

·               Бүтээглэхүүний нэр хүнд, чанарын баталгаа

·               Хэрэглэгчийн шаардлагад нийцсэн яг цагт нийлүүлэх систем

·               Чанарын удирдлага, хяналтын систем

·               Боруулалтын дараах нэмэлт үйлчилгээ

·               Үнийн тогтвортой бодлого

·               Найдвартай харилцагчид чиглэсэн урамшууллын хөтөлбөр

      Маркетингийн үйл ажиллагаа нь эдгээр үндсэн зарчмуудын тусламжтайгаар зах зээлд борлуулалтыг нэмэгдүүлж, зах зээлд нэвтэрч, өөрийн байр сууриа эзлэх бөгөөд тус үйлдвэр нь эдгээр давуу талыг буй болгох бүрэн бололцоотой байна гэж үзэж байна.

ДӨРӨВ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

4.1 Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц 

Төслийн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл явуулахад шаардагдах удирдлага болон хүний нөөцийн бүтэцийг тодорхой бичнэ.


Untitled-2

 

4.2 Компанийн ажиллах хүчний тооцоо

2 дугаар хүснэгт          

Ажиллах хүчний тооцоо

Ажлын байрны нэр

Орон тоо

Үндсэн цалин мян.төг

нийт цалин мян.төг

 

Удирдлагын

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Үйл ажиллагааны

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Нийт

 

 

 


 

Уг төсөл хэрэгжсэнээр шинээр бий болж болох ажлын байрны талаар бичиж өгөх хэрэгтэй.

4.3 Цалингийн зардлын төлөвлөгөө

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3 дугаар хүснэгт Цалингийн сангийн өсөлт  / мянган төгрөгөөр /

Ажлын байр

Ажилчдын тоо

 

 

 

 

Удирдлагын

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Үйл ажиллагааны

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

 

 

 

 

 

 

Шагнал урамшууллын сан

 

 

 

 

 

Нийт цалин урамшуулал

 

 

 

 

 

Төслийн загвар файлаар татах